Ext3 กับ Ext4 แตกต่างกันอย่างไร

Ext3 เป็นระบบแฟ้มที่มีการพัฒนามานาน ส่วน Ext4 นั้นเพิ่งจะพัฒนาเสร็จเมื่อปี 2009 โดยมีความเร็วสูงกว่า แต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาที่จงใจให้เกิดด้านการซิงค์ข้อมูลอยู่ โดย Ubuntu เองเลือกใช้ Ext4 เป็นระบบแฟ้มมาตรฐาน
ปัจจุบัน Ubuntu ใช้ระบบแฟ้มแบบ Ext4 เป็นมาตรฐาน