Swap คืออะไรและจำเป็นแค่ไหน

Swap หรือที่เรียกว่า พื้นที่สลับ เป็นส่วนของพื้นที่ซึ่งระบบใช้จัดการเป็นหน่วยความจำเสมือน (Virtual memory) ในสมัยก่อนนั้นหน่วยความจำมีมูลค่าสูงจึงมีการคิดค้นวิธีนำพื้นที่ฮาร์ทดิสก์มาใช้เป็นหน่วยความจำ
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำราคาถูกลงมาก และความจำเป็นในการทำ swap โดยระบบก็น้อยลง อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตั้ง Ubuntu นั้น ระบบจะบังคับให้มีพื้นที่ swap เสมอ

Comments

artiya4u's picture

Swap ไม่จำเป็น กรณีที่มีหน่วยความจำหลักมากกว่าความต้องการใช้งานมากๆ เช่นมีหน่วยความจำ 8GB ใช้งานหนักอย่างมากแค่ 4GB ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ swap

If today was perfect there would be no need for tomorrow.