ODF

ความยั่งยืนของเอกสาร Open Document Format

ผมเองได้จัดทำคลิปขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานกลางข้อมูลข่าวสาร อยากจะให้ทุกๆ ท่านช่วยกันเผยแพร่คลิป หรือทดลองซ้ำ เพื่อความจริงเรื่องมาตรฐานกลางข้อมูลข่าวสารเป็นที่ประจักษ์