Distribution Release SuperX 2.1 ดาร์วิน

SuperX

SuperX 2.1 Ubuntu-based ใช้ KDE เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งไปที่ ผู้ที่เริ่มต้นใช้ลินุกซ์ และมีความสวยงามมากจากที่ผมดูมานะ

ที่มา krumkroo knowledge